Bu KVKK aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Vibroser Seramik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Vibroser”) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 0-9250-3805-5000018

Adresi: Cihangir Mah. Semah Sk. No: 15/3 Avcılar, İstanbul

Telefon: +902124228795 Fax: +902124228799 E-mail: finans@vibroser.com.tr – info@vibroser.com.tr

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde KVKK Aydınlatma Metni

Sayın Ziyaretçilerimiz
Vibroser Seramik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Vibroser“) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ilgili mevzuat gereğince Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kanun’un 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kanun kapsamında, bu sitedeki iletişim formu aracılığıyla paylaşmış olduğunuz ad-soyad, elektronik posta adresiniz, iş ve/veya ev adresiniz telefon numaranız vb Kişisel veri olarak kabul edilmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.
Vibroser, işbu sitede siz ziyaretçilerimiz tarafından paylaşılan kişisel verileri talebiniz doğrultusunda 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’una uygun olarak tanıtım, pazarlama, telefon, kısa mesaj ve elektronik posta ile sizlere ulaşılmasına; iletişim adresleriniz üzerinden telefon çağrı merkezi faks otomatik arama makineleri akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta kısa mesaj hizmeti gibi yollarla ticari amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Kanun’a uygun olarak Kanun’un gerektirdiği idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle işlemekte ve elektronik iletilerin içeriğinin ve diğer kayıtların ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili kamu kurum kuruluşlarına sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmaktadır.

2. KVKK – Kişisel Verilere ilişkin Tedbirler

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz kişilerin erişimine maruz kalmamaları, üçüncü kişilerle paylaşılmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerini içeren idari tedbirler ile teknik anlamda güvenlik altyapı geliştirmelerini içeren teknik tedbirler uygulanmak suretiyle, yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri havuzundan çıkarılacaktır.

3. Veri Paylaşımı

Vibroser, paylaşmış olduğunuz verilerinizi iletişim, haberleşme ve Vibroser tarafından çıkarılan yeni ürünlerin pazarlanması amaçları dışında herhangi bir şekilde Kanunen mecbur olduğu haller saklı kalmak kaydıyla üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır.

4. Veri Sorumlusu ve Temsilci

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Vibroser tarafından işbu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Vibroser, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

5. Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız.

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

ilgili mevzuat kapsamındaki bu taleplerinizi https://vibroser.com.tr adlı internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVKK Kapsamında Kişisel Başvuru sayfasında düzenlenen yöntemlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yöntemlere uygun olarak,
başvurunuzu aynı web adresinde yayınlanan kişisel veri başvuru formunu doldurmak, veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir ıslak imzanıza havi başka bir belge ile yazılı olarak şahsen başvuru ile veya noter aracılığıyla ilgili kişi tarafından Vibroser’e daha önce bildirilen ve Vibroser’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Vibroser’e iletmeniz durumunda Vibroser, talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede her halukarda en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Tarafınıza Vibroser tarafından gönderilen doğrudan pazarlama iletilerini almak istemiyorsanız, bu talebinizi, size gönderilen her bir iletinin altında yer alan “listeden ayrılma” uzantısı üzerinden tarafımıza gönderebilir ya da iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak talepte bulunabilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı dosyasını indirmek için tıklayınız.

KVKK Kapsamında Kişisel Başvuru için tıklayınız.

Ticari Ünvan: Vibroser Seramik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Vibroser”)

MERSİS Numarası: 0-9250-3805-5000018

Adresi: Cihangir Mah. Semah Sk. No: 15/3 Avcılar, İstanbul

Telefon: +902124228795 Fax: +902124228799 E-mail: info@vibroser.com.tr

Back to Top
Product has been added to your cart

Your feedback is important to us!

Düşünceleriniz bizim için önemli!